Green Sparkle Disclaimer

Algemeen

1.De website van Royal Lemkes wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Royal Lemkes geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen, of waaraan wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Aan de informatie die op de website van Royal Lemkes staat vermeld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

2.Royal Lemkes sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Royal Lemkes.

3.Het is Royal Lemkes te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. Royal Lemkes kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Royal Lemkes toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.

4.Deze website kan links bevatten dan wel verwijzingen naar andere websites. Aangez- ien Royal Lemkes geen toezicht heeft op de inhoud van die andere websites draagt Royal Lemkes geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van Royal Lemkes.

5.Royal Lemkes kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade aan computer hard- en software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

6.Het logo van Royal Lemkes mag slechts na toestemming worden gebruikt.

7.Royal Lemkes behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

 

Mail

1.E-mail, inclusief meegezonden files, bevat vertrouwelijke informatie. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, gelieve direct con- tact op te nemen met de verzender en deze e-mail uit uw computersysteem te verwijderen. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze informatie niet te kopiƩren, niet voor andere doeleinden te gebruiken en niet vrij te geven aan derden. Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Voice logging

1.Royal Lemkes kan telefoongesprekken opnemen voor trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden en voorts ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties.Verder kan Royal Lemkes telefoongesprekken opnemen indien dit uit oogpunt van fraudepreventie noodzakelijk wordt geacht.

2.De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor eerdergenoemde doeleinden.